Словник

Амбівалентний
Амбівалентність — психічний стан роздвоєності; співіснування протилежних відносин або почуттів (наприклад, таких, як любов і ненависть) до людини, об'єкта чи ідеї; невизначеність або нерішучість, яким напрямком слідувати чи як вчинити. Зазвичай амбівалентність проявляється у прийнятті людиною двох взаємовиключних тверджень чи ставлень, конфлікт яких або не помічається, або ж свідомо чи несвідомо ігнорується.
Амбідекстри
Амбідекстри — це люди або тварини, які можуть використовувати обидві руки або обидві кінцівки з однаковою вправністю та точністю. Вони здатні ефективно використовувати обидві сторони мозку або мають змішане домінування півкуль: використовують ліву сторону для одних видів діяльності, а праву — для інших.
Архетип
Архетип — це повторюваний, колективний і символічний зразок/мотив, що зустрічається в міфології, казках, фольклорі, релігії, оповіданнях, мистецтві… список можна продовжувати. З точки зору Юнга, це колективний символ, що міститься в нашій індивідуальній психіці та історіях, а також у нашому колективному досвіді людства в цілому.
Атрибутивний стиль
Атрибутивний стиль — це когнітивна особистісна характеристика, що відображає характерний стійкий спосіб пояснення причини подій, у які залучений суб'єкт.
Аутотелічний
Термін "аутотелічний" походить від двох грецьких слів: auto, що означає "сам", і "telos" - "мета". Іншими словами, це самоцінна діяльність, яка виконується не з розрахунком на якість чи майбутні вигоди, а просто тому, що сама вона вже є нагородою. Тобто — це хтось або щось, що має мету в собі, а не окремо від неї.
Біхевіориизм
Біхевіориизм — один з напрямів психології, що пояснює поведінку людей механічними, рефлективними актами у відповідь на зовнішні подразники. Найпоширеніша течія у психологічній науці 20 ст. Як «наука про поведінку» біхевіоризм прийшов на зміну емпіричній психології.
Газлайтинг
Газлайтинг — це форма маніпуляції, яка змушує об’єкт такої маніпуляції ставити під сумнів власні переконання та відчуття реальності.
Гелотологія
Наука про сміх і його вплив на здоров'я людини
Депривація
Депривація — це психічний стан, коли суб'єкт не має змоги задовольняти деякі свої основні психічні потреби достатньою мірою впродовж тривалого часу. Тобто йдеться про втрату чогось такого, що необхідно індивіду для задоволення певних важливих потреб
Дистрес
Дистрес — стан, при якому людина не в змозі повністю адаптуватися до стресових ситуацій та спричинених ними наслідків і проявляє дезадаптивну поведінку.
Діалектична поведінкова терапія
Діалектична поведінкова терапія (ДПТ) - це форма психотерапії, яка поєднує елементи когнітивно-поведінкової терапії з практиками усвідомленості. ДБТ часто використовується для лікування людей, які борються з інтенсивною емоційною дисрегуляцією, наприклад, з пограничним розладом особистості.
Егоцентризм
Егоцентризм — нездатність чи невміння індивіда встати на чужу точку зору. Сприйняття своєї точки зору як єдиної правильної. Термін введений в психологію Жаном Піаже для опису особливостей мислення, характерного для дітей у віці до 8-10 років.
Ескапізм
Ескапізм — втеча від дійсності, втрата реальності. У психології та психіатрії — важливий захисний механізм людської психіки, характерними для якого є бажання ухилитися, втекти, сховатися від безрадісних фізичних і психічних аспектів реального життя у світі примарному, вигаданому.
Імпліцитний
Імпліцитне пізнання стосується когнітивних процесів, які відбуваються поза свідомим усвідомленням або свідомим контролем. Сюди входять такі сфери, як навчання, сприйняття або пам'ять, які можуть впливати на поведінку людини без її свідомого усвідомлення цих впливів.
Інкультурація
Інкультурація — це процес входження індивіда в культуру, оволодіння етнокультурним досвідом. Основний зміст інкультурації полягає в засвоєнні особливостей мислення й дій, моделей поведінки, які становлять культуру.
Кібербулінг
Кібербулінг — це повторюване та навмисне використання цифрових технологій (комп’ютери, смартфони) для погроз, переслідування або публічного приниження іншої людини.
Когнітивно-поведінкова терапія
Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) - це форма психотерапії, яка фокусується на виявленні та зміні негативних моделей мислення та поведінки. Вона часто використовується для лікування різних психічних розладів, включаючи тривогу та депресію.
Конгруентність
Конгруентність — узгодженість інформації, одночасно переданої людиною вербальним і невербальним способом.
Мізогінія
Мізогінія або женоненависництво — ненависть, зневага, огида, упередженість щодо жінок.
Обсесивно-компульсивний розлад
Обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) - це поширений, хронічний і тривалий психічній розлад, при якому людина має неконтрольовані, повторювані думки ("обсесії") та/або поведінку ("компульсії"), які вона відчуває бажання повторювати знову і знову.
Парасимпатична нервова система
Парасимпатична нервова система - це підрозділ автономної нервової системи, який відповідає за зниження активності організму та його відновлення після фізичної чи емоційної напруги. Парасимпатична нервова система забезпечує повільне зниження частоти серцевих скорочень, зниження дихальної активності, розширення кровоносних судин та звуження зіниць.
Пограничний розлад особистості
Пограничний розлад особистості (ПРО) - це психічний розлад, що характеризується інтенсивними та нестабільними емоціями, імпульсивною поведінкою, спотвореним самосприйняттям і труднощами в міжособистісних відносинах. ПРО часто лікується терапією, наприклад, діалектичною поведінковою терапією (ДПТ) або когнітивно-поведінковою терапією (КПТ).
Посттравматичний стресовий розлад
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – це стан, який може виникнути після того, як ви пережили або стали свідком будь-якої тривожної події, що змушує вас побоюватися за свою безпеку. Хоча це нормально — відчувати страх, сум, тривогу та розгубленість після травматичного досвіду, але якщо розлад не проходить, можливо, ви страждаєте від ПТСР.
Праймінг
Праймінг — це теорія, згідно з якою активація за допомогою медіа однієї думки у споживача інформації може викликати пов'язані з нею думки. Передбачається, що поняття, які мають деяке відношення один до одного, об'єднуються в певні ментальні структури, так що при активації одного поняття активуються й інші, пов'язані з ним поняття.
Рух міфопоетичних чоловіків
Рух міфопоетичних чоловіків — рух, основним об'єктом діяльності якого були самодопомога та проведення терапевтичних семінарів та відступів для чоловіків, які здійснювалися різними організаціями та авторами в Сполучених Штатах з початку 1980-х до 1990-х років. Термін міфопоетичний був придуманий професором Шепардом Блай, на відміну від терміну «Нью-ейдж чоловічий рух». Міфопоетичний рух прийняв загальний стиль психологічної самодопомоги, натхненний роботами Роберта Блай, Роберта Джонсона, Джозефа Кемпбелла та інших. Метою цих заходів було сприяння більш глибокому розумінню сил (таких як індустріалізація), які впливають на роль чоловіків у сучасному суспільстві і як ці зміни впливають на поведінку, самосвідомість та ідентичність.
Симпатичний тип нервової системи
Симпатична нервова система — це один з підрозділів автономної нервової системи, який відповідає за реакції організму на стресові ситуації та підвищення фізичної активності. Симпатична нервова система активується відповідно до принципу "бій або тікай" і забезпечує збільшення частоти серцевих скорочень, збільшення дихальної активності, звуження кровоносних судин та розширення зіниць.
Соматоформні розлади
Соматоформні розлади – група психогенних захворювань, у клінічній картині яких психічні порушення ховаються за соматовегетативних симптомами, що нагадують соматичне захворювання, але при цьому не виявляється ніяких органічних проявів, які можна було б віднести до відомої в медицині хвороби, хоча часто є неспецифічні функціональні порушення.
Фамілізм
Фамілізм — це соціальний і культурний принцип, який наголошує на важливості сімейних зв'язків, лояльності та солідарності між членами сім'ї.